Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Granitklubben 13.05.2020 kl. 1330
Deltagere: Steen, Eigil, John, Palle, Inge, Else, Grethe T, Grete D, Susanne. Afbud fra Arne, Inge, Vinie og Søren.
1. Dirigent er valgt som Else og referent valgt Palle.
2. Formanden byder velkommen og konstaterer forsamlingen lovlig indvarslet.
Formanden afgiver mundtlig og skriftlig beretning.
3. Valg udsat til næste år.
4.
Regnskabet er fremlagt af Susanne og godkendt af forsamlingen. Overvejelse om at ændre indbetalingsformen til at opkrævning sker efter behov og at indbetaling sker efter behov. Der er enighed om at bevare hjemmesiden, da der er en hel del henvendelser, som berettiger til bevarelse af hjemmesiden.
Overvejelser om at lade webmaster betale hjemmesiden direkte så samme lignende funktion forbliver hos den samme person, som driver hjemmesiden.
Kassebeholdning er pt. kr. 2584,09
5.
Valg af kasserer - valgt blev Else. Enighed om at indbetaling sker til Elses konto via f.eks. Mobilepay 61303873 mrk “Elsepil”.
6. Kontingent. Tidligere betalt kontingent fortsætter næste år med kr. 200 pr. person. Ingen kontingent i 2020.
7. Walg af webmaster - genvalgt blev Palle. Hjemmeside fortsættes som hidtil.
8. Indkomne forslag
9.
Eventuelt: Der sendes en flaske til Jens og Birthe for deres indsats ligesom der sendes en buket blomster til Inge og Arne. Der betales for nuværende træf-ophold kr. 400 pr. person til Grete 26927901. Evt. overskud sendes til kassereren.
Andre kommende træf kan afholdes i Sells sommerhus, hos Inge og Eigil eller hos Susanne.
10. Generalforsamling afsluttes.
Referent
Palle Daugaard

Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdt i Granitklubben 04.05.2019 kl. 1345 Saltbækvej 60, Flade, 7900 Nyk. Mors.
Deltagere: John, Vinie, Else, Inge, Eigil, Steen, Grete og Palle
Regnskabet omdelt som udskrift fra kasserer Jens Thomsen, der er fraværende.
1. Valg af dirigent - Eigil Madsen. Referent: Palle Daugaard.
2. Formandens beretning: Der er afholdt træf hos Inge og Eigil den 6. og 7. oktober. Tanker om at
låne Arne Sells hus på Mors var positivt, og børnene gav deres tilladelse.
I foråret fik Palle en henvendelse fra Kenneth Hogan hogain@gmail.com, og han blev inviteret hjem til Steen. Han blev forevist div. diamantskiver til polering, som han aldrig havde set før. Han blev inviteret men han skulle besøge sin søn i Abu Dabi og kunne derfor ikke deltage.
Han er åbenbart relativt uerfaren inden for stenhugning. Han havde forudgående kendskab til Kidmose.
Der er fremstillet en figur af Steen og Eigil til placering i Auning, som er afregnet.
Palle har solgt en figur Double Vision.
John har også solgt figurer.
3. Valg af formand. Steen er genvalgt.
4. Fremlæggelse af regnskab. Der er kontingent på kr. 2800 svarende til kr. 200 pr medlem. Arne har ikke betalt, da han ikke mere er aktiv og kan betragtes som æresmedlem. Udgifter til Torbens bisættelse kr. 900. Hjemmeside Azero kr. 1336,50. DK Hostmaster kr. 50. Træf hos Inge og Eigil kr. 434,00. Samlede udgifter herefter kr. 2720,50.
Bankbeholdning 2179,34 kr.. Der er passiver saldo kr 2099. Årets overskud er kr. 79,50. Regnskabet er godkendt.
Budget gennemgået.
5. Fastlæggelse af kontingent. Kr. 200 pr. mand fastholdes.
6. Kasserer er på valg i 2020
7. Valg af webmaster. Palle er genvalgt.
8. Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.
9. Eventuelt. Angående besøg på Bornholm 31. aug til 6. sept. Afventer vi endelig tilmeldingsskema eller aftale med bornholmerne.
Palle sender forespørgsel til Martin Holm Amatørstenhugger Lauget Bornholm angående endelig tilmelding. Der vil formentlig ikke blive tale om pilefletning.
Eigil og Sten melder fra John og Palle er interesseret.
Vi afventer svar fra Jens og Søren.
Næste træf afventer svar fra bornholmerne.
Palle Daugaard Referent

Regnskab 2018-19


GRANITKLUBBEN
Regnskab for perioden 01.05.2018 - 30.04.2019

Driftsregnskab
Indtægter Indtægter 2018-2019 Udgifter 2018-2019
Kontingent 2018-2019 se bilag 2800,00
Indtægter i alt 2800,00

Udgifter
Blomster Torbens bisætelse 900,00
Hjemmeside Azero 1336,50
DK Hostmaster 50,00
Træf hos Inge og Eigil 434,00
Udgifter i alt 2720,50

Årets over/ underskud 79,50

Balance pr 30.04.2019

Aktiver
Likvid beholdning
Djurslands bank 7260 - 1185407 2179,34
Aktiver i alt 2179,34

Passiver
Egenkapital
Saldo pr 01.05.2018 2.099,84
Årets over/ underskud 79,50
Passiver i alt 2179,34

06.10.2018 kl. 1030

I generalforsamlingen deltog 9 medlemmer af granitklubben:
Jens, Birthe, Steen, Grete, Eigil, Inge, Søren, Else og Palle

Referat:
Granitklubbens Generalforsamling 06.10.2018
Afholdt Lyngroden 3, Auning
...........................................
1. Dirigent: Søren. Referent Palle
2. Formandens beretning - omfattende bl.a. Torbens død og begravelse, Harald Fuglsang 85 år, Stones by the River nedlagt og Ole og Esthers udmelding.
3. Formandsvalg. Udsættes til 2019.
4. Fremlæggelse af regnskab v/Jens med to regnskaber. Azero regning kr 1336,50 tjekket (hjemmeside) og godkendt.
9 stenhuggere og 8 pileflettere i 2016-17. Underskud kr -4042,50 dækket ind via likvide beholdning som var kr 10.310,84.
Regnskab 2017-18 sidste besøg på KKM. Palle og Else er i restance ved en fejl. Årets underskud kr 4168,50. Aktiver/likvid beholdning kr 2099,84 pr 30.04.18. Der har efterfølgende været bevægelser.
5. Kasserer. Jens er genvalgt med aklimation.
6. Kontingent - største udgift er til hjemmesidedrift. Enighed om at drive hjemmesiden fortsat da den er meget populær. Der er derfor forslagom at sætte ontingen til kr 200 pr medlem.
Budget gennemgået, hvorefter den foreslåede størrelse kontingent vil kunne dække, som kan indbetales til konto: 7260 1185407 eller mobilepay 23 30 71 11
7. Valg af webmaster - Palle er genvalgt
8. Ingen indkomne forslag
9. Eventuelt - spørgsmål om gentagen tur til KKM? Konstateret megen utilfredshed med reaktionen efter vore seneste besøg - dårlig oprydning, selv om vi med sikkerhed ved at vi har gået det hele gennem med skovle og river. Dette er ikke tilfredsstillende - åbenbart for dem som nu bestyrer KKM. Vi vil derfor afsøge mulighederne. Forslag om at spørge hos Egå Mølle, og dem som hugger dér.
Dirigenten spørger, om der er villighed til at betale et tillæg for en evt. øget udgift. Dette synes at være tilfældet. Problemet er væsentligst overnatningsmulighederne på stedet.
Næste år er der 31.08 - 06.09.2019 fælles træf på Bornholm hos amatørstenhuggerlauget Bornholm. Der er spørgsmål om hvorvidt kvinderne kan deltage med pileflet, og vi afventer endelig tilmeldingsblanket fra bornholmerne.
10. Dirigenten afslutter mødet.


Palle Daugaard
Referent
Generalforsamling 2017

Formandens beretning

Generalforsamling 2017 referat

Referat fra Generalforsamlingen 2017 side 1

Generalforsamling 2017 referat

Referat side 2

Generalforsamling 2017 regnskab

Regnskab og dagsorden

Generalforsamling 2016

Formands beretning

Regnskab 2015 - 2016 genfor

Generalforsamling referat 2016

Generalforsamling i Granitklubben 21.05.2016 kl. 1920


Sted: Kirsten Kjærs Museum, Langvadvej 64, Frøstrup
Deltagere: Steen, Søren, John, Eigil, Jens og Palle
Øvrige: Grethe, Birthe, Inge, Grete, Else, Ole

Dagsorden og formandens beretning omdelt før mødestart.
1. Valg af dirigent. Valgt blev Søren Mommsen. Referent: Palle Daugaard.

2. Formandens beretning – herunder særligt problemet med overholdelse af den med KKM indgåede aftale, som museets ledelse synes at have glemt kort tid før afholdelsen. Forholdet afklaret i mindelighed og vi fik tildelt gæstehuset 400 meter fra museet. Der er her stillet krav om at der ikke må efterlades stenafhug i græsset. Der blev indkøbt og leveret bårebuket til Elsa Hoffmanns båre i Ålum. Udstillingen Stones by the River omtalt som positivt for de 4 deltagere. John spørger om Jens ønsker at deltage i denne udstilling til næste år, hvilket Jens ikke gør. Beretningen er herefter godkendt.

3. Valg af formand – udsat til 2017

4. Valg af kasserer - Jens Thomsen er genvalgt.

5. Fremlæggelse af regnskabet ved Jens Thomsen. Der er præsteret et overskud på 1465,26 med et bankindestående med saldo: kr. 10.310,64 pr. 01.05.16. Regnskabet er godkendt af forsamlingen.

6. Kontingent fastholdes med kr. 200 pr. medlem. Det blev besluttet af udskyde betalingen til næste år. Der blev erindret om klubbens 25 års jubilæum næste år.

7. Valg af webmaster – genvalgt blev Palle Daugaard.

8. Indkomne forslag – forslag om at opfordre Poul Kidmose fra Åbyhøj, som nyt medlem. Han har givet udtryk for interesse uden dog, at hans kone har interesse i pilefletning. Enighed om at Poul inviteres til næste træf. Endvidere forslag om at fremsætte forespørgsel til Birger Bonne Rasmussen om eventuel genindtræden med en invitation til frokost ved næste træf. Aftale om at formanden tager kontakt til Birger.
Niels Lerche er netop hjemkommet fra udlandsrejse og kunne ikke afse tid til deltagelse. Han har kun deltaget et par gange i det hele taget. Formanden oplæser indkommet forslag fra Palle med følgende hovedpunkter: opfordring til at udsende dagsorden med diverse bilag sammen med indkaldelsen, så der er mulighed for at forberede sig – også til valg til div. poster. Forslag om at udvide medlemsskaren, da det efterhånden tynder noget ud. Der er dog herimod indvendinger, idet vi også skal kunne huses de steder, hvor træf afholdes.
Torben Bøgh Hansen har i samme skrivelse foreslået at henlægge forårstræf til anden lokalitet end KKM. Steen oplyser hertil, at der er rettet direkte forespørgsel til KKM om vores tilstedeværelse. KKM ser gerne granitklubben igen til næste år. I øvrigt er der ingen i forsamlingen, som har andre forslag set i relation til de kr. 3.000, som opholdet koster os, hvilket anses meget billigt. Det foreslås, at vi sender mail om tidspunkt for afholdelse af træf, og at vi afkræver KKM en svarmail med bekræftelse af denne aftale. Endvidere at vi udfærdiger en egentlig aftale om, hvor vi kan være, og under hvilke omstændigheder opholdet kan afvikles. Aftalen udarbejdes foreløbig som skitse til godkendelse hos medlemmerne. Søren påtager sig opgaven. Forslag om at afholde en fælles udstilling med alle de kunstarter, som klubben faktisk kan præstere: vævning, maling, akvarel, ler, pileflet, stenfigurer, bronzefigurer mv. Vi skal blot have fundet et egnet sted/galleri til formålet. – Det understreges, at der ikke er noget krav om at deltage i udstilling som medlem af granitklubben. Søren finder ideen god, men opfordrer til at en sådan aftale meddeles i god tid og i hvert fald ½ år før afholdelse, så der er tid til en god produktion. Inge foreslår påsken som udstillingstidspunkt. – Dirigenten foreslår, at medlemmerne indgiver underbyggede forslag om denne aktivitet til formanden.

9. Eventuelt
Stemningen synes vendt positivt i forhold til afholdelse af træf i KKM. Der er til salg-skilt for naboens hus, hvilket tyder på, at den kritik om støj, som vi har mødt fra denne kant, vil forsvinde.
a. Kirsten Petersen er på hospice, og der arrangeres blomst til hende via Grete og Steen.
b. Beløb for opholdet i KKM aftales ved afsluttet træf, hvorefter opholdet afregnes til kassereren. Der kan afregnes via Mobil Pay eller Swipp til nr. 23307111
c. Efterårstræf afholdes i Auning hos Inge og Eigil den 24. og 25. september 2016.

Næste træf i KKM bliver 19. 20. 21. maj 2017
Dirigenten afslutter mødet.

Referat Palle Daugaard
referat
1.Valg af dirigent. Valgt blev Torben Bøgh Hansen, samt udpeget referent Palle Daugaard
2.Formandens beretning. Er godkendt enstemmigt. Beretningen er suppleret med bilag af Birger Bonne Rasmussens udmeldelse. Det er oplyst at Nils Lerche er fraværende grundet familierejse på netop samme tidsrum.
3.Valg af formand. Genvalgt blev Steen Djervad
4.Valg af kasserer. Udsat til 2016, da valg foretages hvert andet år.
5.Fremlæggelse af klubregnskab, af klubbens kasserer Jens Thomsen. Indtægter og udgifter samt overskud tilsiger
6.Fastholdelse af kontingent på kr 200 årligt.
7.Valg af webmaster. Genvalg foretaget af Palle Daugaard.
8.Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget
9.Eventuelt. Ny dato for KKM træf i 2016 er fastsat til den 21. og 22. Maj 2016. Efterårstræf i 2015 bliver hos Inge og Eigil Madsen, Lyngroden 3, Auning den 3. og 4. oktober 2015. Man sover hjemme, undtagen Søren Mommsen, og der bliver annonceret hvad hver enkelt skal medbringe. Der er yderligere forslag om at skaffe nye medlemmer, nævnt som eksempler Poul Kidmose, Åbyhøj og Karen Flarup Nielsen, Ålum

Generalforsamlingen afsluttes af dirigenten med tak for god ro og orden.

Generalforsamling 2015

Genfor 2014 Budget15

Budget for 2015
Budget for 2015
Budget 2015

Generalforsamling 2014

Formandens beretning 2014 for året 2013
Formandens beretning 2014 for året 2013

Genfor 2014 Forslag 14

Forslag til generalforsamlingen om nye medlemmer til inspiration for gamle
Forslag til generalforsamlingen om nye medlemmer til inspiration for gamle
Forslag indsendt til generalforsamlingen 2014

Referat GenFor2014

Granitklubbens generalforamling 23.05.2014

Referat1. Valg af dirigent
Søren Mommsen er valgt

2. Valg af formand 2015 - formanden er ikke på valg
3. Valg af kasserer 2016 - kasserer fortsætter i 2016 og er ikke på valg. Jens fortsætter.

4. Fremlæggelse af formandens beretning
Herunder træf i KKM 24.-26 maj 2013
Efterårstræf i Aalum
Geologiaften med Richard Wilson i Ørsted
Birger har tilbudt sig som lokalitet for efterårstræf

Spørgsmål om hvorvidt skulpturhaven ved Hedevej ikke burde nævnes. Afvist med begrundelse i at ikke alle klubbens medlemmer er adspurgt om deltagelse.

Beretningen er godkendt


5. Fremlæggelse af klubregnskabet
Jens fremlægger regnskabet
indtægt 11926,05
Udgift. 9500,90
Budget
Regnskabet og budget er tilfredsstillende jvf de fremlagte bilag

Regnskabet er godkendt

6. Fastlæggelse af kontingent og gebyrer
Kontingent fastholdes med kr 200 pr mand.
Spørgsmål om gebyrer. Der er ingen gebyrer og derfor bør punktet slettes. Punktet er afviklet i forbindelse med, at der ikke mere skal afregnes i forhold til afsatte produkter.

7. Valg af webmaster
Genvalgt er: Palle

8. Indkomne forslag
- Om nye medlemmer indsendt af Palle
Kommentarer: der kan være spørgsmål om vores alder i forhold til nye medlemmer
Eigil mener at vi skal være klar over hvor mange vi kan være når vi holder træf før vi træffer en beslutning.
Søren mener at vi kan anerkende to yderligere medlemmer i givet fald.
Der er herefter accept af tilførsel af to nye medlemmer.
Der er intet krav om at en partner til et nyt medlem har interesse for pileflet.
Det er samtidig fremhævet at Mette Halling og Kirsten Petersen er udmeldt.

9. Eventuelt
Ny dato for træf på KKM - forslag : maj måned 2015 den 29,30 og 31.
Forklaring om Hedevejsprojektet.
Torben forklarer om en nyopført huggehal hos ham.

Dirigenten afslutter med tak for god ro og orden.


Referent Palle.

GenFor2014 regnskab

Regnskab 2013-14
Regnskab 2013-14
Regnskab 2013-14

Generalforsamling 2013

Afholdt i Kirsten Kjærs Museum

Der har været afholdt generalforsamling i klubben med følgende dagsorden

Generalforsamling den 25. Maj,
pa Kirsten Kjaers museum
1. Valg af dirigent (husk referant)
2. Fremlaeggelse af formandens beretning
3. Valg af formand - hvert andet ar. denne gang i 2013
(Steen accepterer gen valg)
4. Valg af kasserer - hvert andet 3r. denne gang i 2013
(Jens har tilbudt sig)
5. Fremlaeggelse af klubregnskabet
6. Fastlaeggelse af kontingent og gebyrer
7. Valg af webmaster
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt (ny dato for KKM 2014)
10.
Generalforsamlingen slutter og der kan hygges videre
Steen

formandens beretning:
Formandens Beretning for 2012
Siden generalforsamlingen 2012 har vi haft et meget vellykket efterårstræf
hos Inge og Eigil pa Lyngroden,hvor der som sædvanligt blev hygget, flettet
og hugget i to dage, det var lørdag, søndag d. 25. og 26. august 2012.

Den 18.19. 20. 21. 22. September var et lille udsnit af stenhuggerne en tur på
Bornholm, 5 dage inviteret af ASTE, Allinge-Sandvig turistforening, hvor vi
havde nogle dejlige dage pa Allinge havn, i rimeligt vejr, og hvor vi arbejded
næsten uden strøm.

Vi havde stor fornøjelse af gensynet med gutterne fra Bornholms stenklub.
Vi var igen indkvarteret i Tine's Gjesthuz, og det var endnu bedre end sidste
gang og utroligt hyggeligt.

Et ekstra arrangement den 28. februar, var en geologiaften i Ørsted
Genbrugs, med bade sten og brød, her mødte vi den fantastiske geolog
Richard Wilson, som fortalte overskueligt om stenarter og meget pædagoisk
gav os et indtryk af geologisk tid, ved hjælp af en toiletrulle, som han endda
havde forlænget for at dinosauer og mennesker også kunne komme med.

Og nu er vi her på KKMuseum 24. 25. og 26. maj 2013.
Aftalen var lavet med Harald Fuglsang og da jeg fik tjekket op pa aftalen, var
det en Poul og Ruth som jeg skulle tale med, hos Ruth blev det aftalt at
opholdet vil koste 450 kr pr mand eller dame (det plejer at være 500 - men
fordi vi selv klarer morgenmaden - den ny pris).
Angånde maden, skulle vi nok få god mad, men det ville være sidste gang de
lavede mad til os, og at vi i fremtiden selv kunne stå for det i gæstehuset,
hvad der nok ikke vil være en forringelse, måske kan vi få hunden herover så
der kan blive vasket op.
Birger og Elsa, som desværre ikke er med her idag, p.g.a. Birgers brors
sølvbryllup, har tilbudt at lægge hus til et efterårstræf. Det kan vi sikkert godt
tage imod. Specielt hvis vi kunne få lidt bedre vejr end sidst.
Det var formandens beretning
Steen

Kort referat i notatform


Formanden Steen Djervad er genvalgt for det kommende år og er på valg igen 2014.
Jens Thomsen er valgt til kasserer for en periode af 2 år til 2015.
Regnskab er godkendt.
Kontingent pr. år 200 kr. pr. medlem.
Stor tilfredshed med afholdte foredrag i Ørsted ved Richard Wilson.
Websiden fortsættes med Palle Daugaard som webmaster.
Dato for næste træf i KKM er 23. 24 og 25 maj 2014
Arrangementet bliver med egen fremstilling/levering af mad eller levering udefra - evt. fra Bjerget.
Ang. formand og kasserer er det vedtaget at formanden er valgt for 2014 da der er 2 årig valgperiode for begge poster. De bør dog ikke være sammenfaldende.

Dokumenterne med regnskab kan ses her:
>a href=”https://dl-web.dropbox.com/get/Genref%202013.pdf?w=AABPi-efvuPD6k3FNFndNW1zoRDvIE95pKgjIe5Bt6kwLA=”_blank”>Se referat her

Referat fra Mette:

REFERAT
Se referat her
Se referat


Se PDF

Se Mettes referat her

Læs referatReferatet hedder GranitGenFor2013 i Dropbox

Generalforsamling 2012

Referat fra generalforsaming i granitklubben den 12.05.2012.
Til stede er: Eigil og Inge, Winnie og John, Søren, Grethe Thuesen, Ole og Esther, Jens og Birthe, Birger og Elsa, Else og Palle, Torben og Susanne, Steen og Grete.

1.) Valg af dirigent blev Torben Bøgh Hansen

2.) Formandens beretning : et fredeligt år er forløbet med enkelte individuelt afholdte udstillinger. Klubben har ikke afholdt udstilling som sådan. Sidste års træf hos Birger og Elsa forløb flot og resulterede i et nyt medlem, Niels Lerche.
Besøget i Kirsten Kjærs Museum er det 10. I rækken og markerer et jubilæum.

3.) Klubregnskabet er fremlagt og kommenteret af kassereren. Regnskabet er godkendt

4.) Kontingent er fastholdt med kr. 200 pr. medlem pr. pr.

5.) Webmaster er genvalgt - Palle Daugaard.

6.) Indkomne forslag: Palle oplyser om henvendelse via hjemmesiden hvoraf fremgår at Jens Chr. Lausen, Lervangen 47B, 8930 Randers NØ, tlf 31248718 har ytret ønske om medlemsskab, men er henvist til først at præsentere sig selv så parterne kan se hinanden an før der tages stilling til evt. medlemsskab.

7.) Eventuelt:
Klubben er inviteret til kulturuge Bornholm i september måned.
Vi har accepteret indbydelsen og der er allerede tilmeldt: John og Winie, Sæeen og Birgit, Eigil og Inge, Else og Palle, Steen og Grete. Turistforeningen har allerede tilkendegivet betaling for færge og ophold for 5 par.
Ang. Pilefletterne er der ikke aftalt nærmere mht Bornholmsturen, da pilefletterne slet ikke er nævnt trods succesfyldt præsentation på havnen ved sidste besøg. Steen tager kontakt med turistforeningen for at gøre opmærksom på forholdet.

Valg af formand - udsat til næste år
Forslag om at formandsvalget går på skift. Nogen uenighed tilkendegivet.

Valg af kasserer er udsat til næste år.

Næste træf kan afholdes hos Inge og Eigil 25. 26. August 2012.

Birger tilbyder sig som vært for forårstræf 2013, som alternativ til Kirsten Kjær som forårstræfsted fremover, hvis KKM ikke mere bliver en mulighed.Tilbuddet er modtaget med aklimation.

Torben anmoder om tidspunkt for efterårstræf. Se forrigenpunkt.

Susanne gør opmærksom på det uheldige i at vælge formand og kasserer i samme årstal.Tidligere nævnte forslag om at valget går på skift tages op til næste generalforsamling.

8.) Generalforsamlingen afsluttes.

Referent
Palle Daugaard
12.05.12

Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamlingen den 13. -14. - 15. maj 2011
på Kirsten Kjær Museum


Kære granit og pile klubmedlemmer, hermed referat fra generalforsamlingen lørdag aften d. 14. maj 2011.

1: Valg af dirigent: Søren

2: Formandensberetning: Godkendt

3: Klubregnskabet: Godkendt

4: Formanden: Genvalgt for 1 år

5: Kasserer: Genvalgt for 2 år

6: Webmaster: Genvalgt for 2 år

7: Kontingent og gebyrer: Årligt 200 kr. pr. medlem, og ingen afgifter eller
gebyrer, skulle der ekstraordinært blive brug for flere penge tages det op af
kassereren.

8: Indkomne forslag: Årligt 200 kr. pr. medlem, og ingen afgifter eller
gebyrer, skulle der ekstraordinært blive brug for flere penge tages det op af
kassereren.

9: Eventuelt:

Forslag om venskabsby, f.eks. Bornholm!

Palle efterlyser materiale til hjemmesiden, billeder af nye arbejder og
tilbyder at komme og afhente billeder hos ikke PC folk.

Birger vil gerne med på hjemmesiden.

Birger inviterer til træf d. 17. 18. september 2011 alle medbringer mad.

Grethe vil gerne invitere Karen til pileflet, det var ok!

Derefter var ordet frit og generalforsamlingen slut

Fordi det næste år er 10. gang, vi skal være på Kirsten Kjær, skal vi prøve at finde på en eller andet god ide til d.-11.-12.-13. maj 2012

Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling i granitklubben.dk den 2. Juni 2021
Sted: Saltbækvej 60, Nykøbing Mors
Medlemmer til stede: John, Eigil, Inge, Steen, Grete, Else og Palle

1. Valg af dirigent: John. Valg af referent: Palle
2. Formandens beretning er omdelt og godkendt.
3. Valg af formand - Steen tilkendegiver at han er villig til at fortsætte. Steen er herefter genvalgt.
4. Fremlæggelse af regnskab v/Else. Regnskabet blev overtaget efter Jens med en saldo på kr. 2584. Der har været afholdt uforholdsmæssigt store udgifter til i kraft af Inge og Arne Sells dels tilbagetrækning og dels begges dødsfald. Dernæst er udgiften til drift af hjemmesiden af betydning. Der er sket en mindre stigning til styring fra dk hostmaster med kr. 10. Indtægter i form af kontingenter kr. 4000. Der afsluttes herefter med en saldo på kr. 886,50. Økonomien betegnes som god og derfor fremkommer senere forslag om en ændring af kontingent. Regnskabet er herefter godkendt.
5. Valg af kasserer - udsættes til 2022.
6. Kontingent er drøftet og der er enighed om at kontingent for stenhuggerne fastholdet med kr. 400 årligt mens det for kvinderne nedsættes til halvdelen således at fremtidig kontingent her bliver kr. 200. Et par betaler således kr. 600.
7. Valg af webmaster. Palle tilkendegiver at han er villig til at fortsætte. Han gør dog opmærksom på at der mangler fotos af nye fremstillede figurer og pilefletterarbejder.
8. Indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag.
9. Eventuelt. Spørgsmål om hvorfor Jens og Birthe har forladt klubben er oplyst med at Jens har så dårlig ryg at han ikke mere kan udføre stenhugning. Der er indbetalt kr. 400 pr person for opholdet på Mors. Beløbet er dog ikke en del af regnskabet og vil derfor ikke fremgå. Det er aftalt at beløbet indbetales til kassereren via mobilpay til 61303873 og markeres “granitklubben Mors”. Beløb for kontingent indbetales tilsvarende på mobilpay og markeres “granitklubben”. Der kan ikke betales til en konto, da klubben ikke har en konto. Alle beløb er pr kontant og kassereren har fremvist den kontante beholdning.
10. Generalforsamlingen afsluttes med en kop kaffe.

Palle Daugaard
Referent.

Sektionsmenu
Menu med undersider til sektionen samt gennemgående indhold, herunder liste med adgang til alle medlemmer

Medlemmer