Samlet galleri for medlemmerne i Granitklubben


Søgning

Søg på websitet

Sponsor

Granitklubben er sponsoreret af Tuborgs Grønne Fond


Indhold

Retningslinier

Kun for klubbens medlemmer

Retningslinier for Granitklubben

1.0 Klubbens navn er Granitklubben.


2.0 Klubbens hjemsted er på adressen hos den til enhver tid siddende formand. Ved formandsskift flytter klubbens adresse med til den nye formands adresse.

3.0 Klubbens formål er at fremme den kunstneriske interesse for og evnen til at udføre stenhugning eller anden kunst eller kunsthåndværk samt efter medlemmernes ønske at etablere udstillinger for klubbens medlemmer med henblik på afsætning af den frembragte produktion af figurer til glæde for et købende publikum. Endvidere at afholde 2 årlige træf hvor medlemmerne kan mødes i fagligt og socialt samvær.

3.1 Klubbens alternative formål er at fremme og udvikle interessen for pilefletning.

3.2 Ved afholdelse af udstillinger kan pileflet deltage på lige fod med stenfigurer som udstillingsobjekter.

3.3 Ved afholdelse af træf deltager alle medlemmer i udredning af den udgift, som er forbundet med træffets afholdelse. Udgifterne relaterer til overnatning og fortæring. Som medlem deltager man i betaling for den ydelse, som man modtager.

4.0 Som medlem kan optages enhver person, som har en sand interesse for det at hugge i sten med frembringelse af figurer og som kan gå ind for klubbens formålsparagraf. Medlemsoptagelse kan ikke begrundes i en kommerciel interesse.

4.1 Nye medlemmer skal præsenteres for den årlige generalforsamling, evt. for den ekstra¬ordinære generalforsamling og skal anerkendes forud for indtræden.

4.2 En ægtefælle til et medlem anses som medlem på lige fod med medlemmet. Medlemmet kan være pilefletter og deltage i den aktive pilefletterafdeling af Granitklubben. Ved et medlems død bibeholder ægtefællen retten til fortsat medlemskab ved udtalt ønske herom.

4.3 Som gæst kan inviteres seriøse stenhuggere eller pileflettere eller kunsthåndværkere på de årlige træf. Gæster er ikke berettigede udstillere sammen med klubbens medlemmer ved afholdelse af udstillinger. Gæster betaler samme afgift for deltagelse i træf, som øvrige medlemmer.

4.4 Et medlem fortaber sin ret til medlemskab hvis kontingent udebliver i 2 på hinanden følgende år trods påkrav. Endvidere hvis medlemmets interesse for udøvelse af stenhugning eller pileflet bortfalder eller ikke eksisterer med en aktiv produktion over en periode af 3 år.

5.0 Der betales et årligt kontingent til klubben. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Hvert medlem betaler kontingent.

5.1 Bortfaldet iflg generalforsamlingsbeslutning af 14.05.11.

6.0 Klubben administreres af en formand, næstformand og en kasserer. Som formand vælges den der kan opnå flest stemmer ved valg på generalforsamlingen. Valg til formand afholdes hvert andet år. Som næstformand vælges den som får næstflest stemmer til formandsposten.

6.1 Klubben tegnes af formand og kasserer.

6.2 Klubben præsenteres udadtil på hjemmesiden www.granitklubben.dk.

6.3 Hjemmesiden administreres af en web-master, som vælges på generalforsamlingen.

6.4 Webmasteren har til opgave at varetage medlemmernes interesse med præsentation af de frembringelser, som medlemmerne ønsker fremvist på hjemmesiden. Endvidere at rådgive om og viderebringe de håndværksmæssige og tekniske løsninger som kan være til gavn og glæde for medlemmerne.

6.5 Webmasteren besvarer spørgsmål som måtte komme til hjemmesiden på spørgeindgangen fra publikum. Webmasteren kan uddelegere besvarelser til forespørgere til andre klubmedlemmer. Ved spørgsmål om køb af figur fra et bestemt medlem henviser web-master til det pågældende medlem, som derefter kommunikerer selvstændigt med den interesserede.

6.6 Webmasteren indsætte på særlige afsnit af hjemmesiden de frembringelser, som udføres som pileflet.

7.0 Generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.

7.1 Indkaldelse til generalforsamlingen finder sted senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved formanden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan foretages af alle medlemmer efter aftale med formanden.

7.2 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsordenspunkter:
1. Valg af dirigent og valg af referent
2. Valg af formand – hvert andet år. Første gang i år 2009
3. Valg af kasserer – hvert andet år. Første gang i år 2009
4. Fremlæggelse af formandens beretning
5. Fremlæggelse af klubregnskabet
6. Fastlæggelse af kontingent og gebyrer
7. Valg af webmaster, hvor det er nødvendigt grundet ønske om webmasterens fratræden eller af andre årsager
8. Indkomne forslag, herunder forslag til nye medlemmer.
9. Eventuelt herunder dato for næste træf

8.0 Klubben kan opløses efter enstemmig beslutning blandt medlemmerne.


Vedtaget på generalforsamlingen den 14. maj 2011, 12.05.2012


Sektionsmenu
Menu med undersider til sektionen samt gennemgående indhold, herunder liste med adgang til alle medlemmer

Medlemmer